Pisma, Korespondencja

Pisma i artykuły

Wywiad którego udzielił prof. K. Kusza p. Agnieszce Banach - opublikowany w "Gazecie Lekarskiej" i Biuletynie Bydgoskiej Izby Lekarskiej "Primum Non Nocere"

Uwaga: treści pojawiają się na stronie w kolejności chronologicznej - najnowsze umieszczane są na dole strony.

Pisma do i od Konsultanta Krajowego

 • Pismo icon1/K/2007 z dnia 2.02.2007 do Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ w sprawie opinii wystawianych przez Konsultanta Krajowego oddziałom AiIT - zgody na wykonywanie procedur 5.06.00.0000257 i 5.06.00.0000258 (leczenie pacjentów wg skali TISS 28) oraz komentarz w sprawie ukrywania kosztów jednej procedury w innej (przyjmowanie do OIT pacjentów w ciężkim stanie po rozległych zabiegach operacyjnych).
 • Pismo icon6/K/2007 z dnia 19.02.2007 do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi w sprawie powołania grupy ekspertów w celu oceny standardów i technologii medycznych stosowanych w oddziałach AiIT.
 • Pismo icon7/K/2007 z dnia 19.02.2007 do Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi w sprawie "Katalogu Świadczeń Zdrowotnych" NFZ oraz niedoszacowania przez NFZ kosztów znieczulenia  i intensywnego leczenia po rozległych zabiegach operacyjnych
  Odpowiedź z Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Min.Zdrowia.iconMZ200307 
 • Pismo iconNFZ120107 Z-cy Prezesa NFZ ds.Medycznych dot. stosowania leków homeopatycznych do wykonania blokady dostawowejodpowiedź dra hab.Jana Dobrogowskiego. icon8/K/2007
 • Pismo  icon11/K/2007 do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału NFZ w sprawie leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym osób upośledzonych umysłowo.
 • Pismo  icon14/K/2007 z dnia 23.02.2007 do Prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza- jednolity tekst dotyczący ogólnych oraz szczegółowych warunków kwalifikowania chorych do przyjęcia i leczenia w oddziale AiIT.
 • Pismo icon17/K/2007 z dnia 9.03.2007 do Dyrektora Departamentu Prawnego Min.Zdrowia w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia zmian w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Pismo icon19/K/2007 z dnia 13.03.2007 do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Min.Zdrowia w sprawie projektu nowelizacji standardów postępowania oraz procedur medycznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w anestezjologii i intensywnej terapii. Dotyczy konieczności powołania Poradni Anestezjologicznej.
 • Pismo  icon20/K/2007 z dnia 13.03.2007 do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jarosława Pinkasa. Uwagi do projektu ustawy o sieci szpitali.
 • Wyniki prac Komisji powołanej w celu analizy dokumentacji medycznej w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.iconBiałystok
 • Pismo icon27/K/2007  z dnia 10.04.2007do Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia Jarosława Pinkasa - Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
 • Pismo icon42/K/2007 z dnia 22.05.2007 do prof.J.Słowińskiej-Srzednickiej, Przewodniczącej Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich w sprawie problemu dotyczącego formy zatrudnienia kierowników specjalizacji. Odpowiedź prof.J.Słowińskiej-Srzednickiej.iconCMKP290507
 • Pismo icon44/K/2007  z dnia 23.05.2007 do Prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza w sprawie komunikatu dotyczacego rozliczenia procedur związanych z prowadzeniem żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach szpitalnych.
 • Pismo icon70/K/2007 z dnia 5.07.2007 do Prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza w sprawie finansowania świadczeń po rozległych zabiegach operacyjnych.
 • Notatka iconNotatka 19_06_2007  z negocjacji w Centrali NFZ w dniu 19.06.2007 dotyczących rozbieżności oraz konsensusu w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w 2008 .
 • Notatka iconNotatka 26_09_2007 ze spotkania w Centrali NFZ w dniu 26.09.2007 dotyczącego rozwiązań poruszonych w protokole rozbieżności z negocjacji w czerwcu 2007. 
 • Wniosek Konsultanta Krajowego w sprawie wdrożenia programu zdrowotnego "Zastosowanie białka C w leczeniu ciężkich postaci sepsy u dzieci" -  pismo do prezesa NFZ icon79/K/2007.  
 • Pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia MZ w sprawie standardów postępowania związanych z kryteriami przyjęć i zwolnień z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii iconMZ-OZJ-079-12030,oraz odpowiedź Konsultanta Krajowego w kontekście stanowiska NFZ prezentowanego w trakcie kontroli oddziałów AiIT icon85/K/2007.
 • Pismo do Minister Zdrowia  Ewy Kopacz icon102/K/2007 w sprawie wyznaczenia terminu spotkania dotyczącego niedoborów kadrowych w Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Pismo do Minister Zdrowia  Ewy Kopacz icon103/K/2007  - Opinia o potrzebach kadrowych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na obszarze Polski na rok 2008.
 • Pismo icon104/K/2007  do Prezesa ds Medycznych NFZ w sprawie zmian w finansowaniu leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym osób upośledzonych umysłowo. Analiza ekonomiczna wykazująca ponoszone koszty oraz redukcję nakładów NFZ na to leczenie iconStomatologia .
 • Pismo Transparency International Polska iconTransp_Intern  
  dotyczące kryteriów rozpoznawania śmierci mózgu   oraz odpowiedź 
  Konsultanta Krajowego icon106/K/2007 .
 • Pismo icon107/K/2007 do Prezesa ds Medycznych NFZ w sprawie wprowadzenia do katalogu procedur terapeutycznych hipotermii terapeutycznej.                  
  Zasady postępowania w trakcie stosowania hipotermii 
  terapeutycznej po nagłym zatrzymaniu krążenia iconHipotermia terapeutyczna po nzk    
        
 • Pismo do Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza icon155)k)08 - "Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie struktury organizacyjnej, zakresu świadczenia usług medycznych, miejsca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w strukturze organizacyjnej szpitala oraz kadry i jej organizacji pracy w świetle kontraktowania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia"
 • Pismo Prezesa NFZ iconNFZ 5.01.09 oraz opinia Konsultanta Krajowego na temat projektu nowego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne icon197)09
 • Korespondencja z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w związku z utrudnionym dostępem lub brakiem dostępu do niektórych produktów leczniczych, w tym takich jak neostygmina, norepinephryna, hydrocortison, nitrogliceryna, oraz wielu innych preparatów stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii:
 • Fax z MZ w sprawie braku polstygminy iconMZ12.02.09 oraz odpowiedź icon208_K_09  , pismo do kosultantów wojewódzkich icon209_K_09  oraz pismo w sprawie uruchomienia procedury umożliwiającej wprowadzenie zamiennika polstygminy icon210_K_09.
  Pismo Konsultanta Krajowego do MZ w sprawie Levonoru icon211_K_09  i odpowiedź MZ  iconMZ13.02.09 ,  icon213_K_09 .                               
 • Informacje o preparacie Noradrenaliny prod.Leciva (Czechy) iconNoradrenalina - Leciva            
 • Pismo C.Rzemka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia iconMZ 6.10.2009 oraz odpowiedź Konsultanta Krajowego icon270_K_2009 - powołanie grupy roboczej w sprawie opracowania standardów opieki podczas porodu i połogu fizjologicznego.
 • Przypomnienie dla Ordynatorów Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Polsce-o sposobie postępowania z chorymi dotkniętymi ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym- w tym również w przebiegu zakażenia wirusem A (H1N1) icon284_K-2009
 • Pismo do T.Pawlęgi Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Min.Zdrowia w sprawie spotkania dot. finansowania procedur w OIT icon297)k)09 
 • Pismo do R.Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Min.Zdrowia - stanowisko  Nadzoru Krajowego, Konsultantów Wojewódzkich i Kierowników Katedr na temat konieczności kontynuowania PES w części testowej jako EDAI icon287)k)09   
 • Pismo do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Min.Zdrowia. Stanowisko Konsultanta Krajowego w sprawie finansowania egzaminu EDAI icon304)k)09 
 • Pismo do Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Min.Zdrowia w sprawie PES w anestezjologii i it icon6)k)10
 
 • Terapia respiratorem w warunkach domowych 
 1. Pismo do Z-cy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Min.Zdrowia W.Kłosińskiego odnośnie interpelacji poselskich i wystąpień Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych dotyczących wentylacji domowej, w aspekcie propozycji zmian rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych icon277)k)09  
 2. Pismo do Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia M.Habera w sprawie świadczeń gwarantowanych realizowanych przez zespół długoterminowej opieki dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie icon281)k)09  
 3. Pismo do Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Min.Zdrowia T.Pawlęgi w sprawie wystąpienia przewodniczącego Sekcji Wentylacji Domowej PTAiIT dotyczące zmniejszenia liczby świadczeń z zakresu wentylacji domowej zakontraktowanych przez NFZ icon9)k)10  

 • Zakażenia wirusem grypy A (H1N1) - pisma Konsultanta Krajowego do Ministerstwa Zdrowia
 1. Do Minister Zdrowia E.Kopacz - dotyczące potrzeby stworzenia rezerwy respiratorów HFO  icon286)k)09  
 2. Do Minister Zdrowia E.Kopacz - powołanie struktur realizujących procedurę oksygenacji pozaustrojowej -icon295)k)09
 3. Do Minister Zdrowia E.Kopacz - w sprawie powołania zespołu ds.szybkiego reagowania, prowadzenia analizy danych i wsparcia ośrodków anestezjologii i intensywnej terapii prowadzących proces leczniczy wobec chorych z ONO icon289)k)09 
 4. Do Dyrektor A.Kamińskiej z Departamentu Polityki Zdrowotnej o wdrożeniu programu informatycznego stałego on line monitorowania przebiegu zakażeń oraz wystąpienia przypadków ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego icon291)k)09
 5. Do Minister Zdrowia E,Kopacz - w sprawie gotowości IX Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego przy Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ w Krakowie otwarcia stanowiska do leczenia ono z zastosowaniem technologii pozaustrojowej oksygenacji krwi wraz z kosztorysem tej procedury  icon305)k)09 
 6. Do Głównego Inspektora Sanitarnego A.Wojtyły - o wskazanie ośrodków analityczno-laboratoryjnych w których można by dokonywać analizy wirusologicznej w kierunku grypy i grypy pandemicznej icon298)k)09 
 7. Do Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia M.Twardowskiego o wdrożeniu programu informatycznego stałego on line monitorowania przebiegu zakażeń oraz wystąpienia przypadków ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego icon299)k)09 
 8. Do Minister Zdrowia E.Kopacz - konieczność zakupu respiratorów wysokiej klasy, które są niezbędnym wyposażeniem stanowisk ECMO  icon306)k)09 
 9. Do Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Min.Zdrowia T.Pawlęgi - w sprawie powołania dra Andrzeja Sosnowskiego na stanowisko koordynatora ds.szkolenia w zakresie ECMO icon3)k)10  
 10. Do Przewodniczącego Krajowego Komitetu ds.Pandemii Grypy A.Fronczaka Podsekretarza Stanu -dotyczące doposażenia stanowiska szpitalnego icon4)k)10     
 11. Do Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia M.Habera - w odpowiedzi na pismo dotyczące konieczności hospitalizacji dużej liczby pacjentów icon5)k)10  
 12. Do Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia C.Rzemka - ponowienie prośby o doposażenie stanowisk ECMO w respiratory wysokiej klasy icon9)k)10  
 13. Do Z-cy Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Min.Zdrowia - w sprawie rezerwy respiratorów  icon10)k)10 

 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w sprawie wystąpienia Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich dotyczącego zmian w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia o udzielaniu świadczeń medycznych z dziedziny intensywnej terapii iconOdpowiedź na wystąpienie Tow.Int.Pol.  pismo do E.Kopacz Minister Zdrowia 
 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w sprawie struktury organizacyjnej, zakresu świadczenia usług medycznych, miejsca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w strukturze organizacyjnej szpitala oraz kadry i jej organizacji pracy. iconOIT w strukturze szpitala  pismo do J.Szulca Sekretarza Stanu w Min.Zdrowia 
 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i it (wspólnie z prof.A Kublerem - przedstawicielem PTAiIT do UEMS) w sprawie utworzenia wielodyscyplinarnej specjalizacji z zakresu intensywnej terapii iconStanowisko w sprawie wielodyscyplinarnej specjalizacji z it pismo do A:Fronczaka  Podsekretarza Stanu w Min.Zdrowia   
 • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie struktury organizacyjnej, zakresu świadczenia usług medycznych, miejsca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w strukturze organizacyjnej szpitala oraz kadry i jej organizacji pracy w świetle kontraktowania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia icon155)k)08
 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie

Ostatnia aktualizacja strony

 • niedziela 16 październik 2016, 18:13

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.